VC-Team Bayern Kapital: Simon Kreitmair, Beteiligungsmanager, M. Sc.

Simon Kreitmair

Beteiligungsmanager, M. Sc.